dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

 

Thầy TẠ HUY HOÃN

Họ và tên: TẠ HUY HOÃN

Năm sinh: 1958

 

Ngày vào Đảng chính thức: 02/2/1995

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: SC