dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tính chất của phép cộng các số nguyên mien phi,tai lieu tính chất của phép cộng các số nguyên mien phi,bai giang tính chất của phép cộng các số nguyên mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/20/2008 7:53:05 PM
Filesize: 1.20 M
Download count: 33
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2008
Câu hỏi 1
Phát biểu qui tắc cộng
hai số nguyên cùng dấu
Câu hỏi 2
Phát biểu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.
BT 51/60 SBT: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây

Tính: (-2) + (-3) và (-3) + (-2)
(-5) + (+7) và (+7) + (-5)
(-8) + (+4) và (+4) + (-8)
- Qui tắc cộng hai số nguyên khác dấu:
+ Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.
+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
BT 51/60 SBT:
8
0
-63
-5
-6
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Tính: (-2) + (-3) = -(2 + 3) = -5
và (-3) + (-2) = -(3+2) = -5
(-5) + (+7) = 7 - 5 = 2
và (+7) + (-5) = 7 - 5 = 2
(-8) + (+4) = -(8 - 4) = -4
và (+4) + (-8) = -(8 - 4) = -4
Phép cộng các số tự nhiên có các tính chất:
- Tính chất giao hoán: a + b = b + a
- Tính chất kết hợp :( a + b ) + c = a + ( b + c)
- Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a
Phép cộng các số tự nhiên có các tính chất:
- Tính chất giao hoán:
a + b = b + a
- Tính chất kết hợp :
( a + b ) + c = a + ( b + c )
- Cộng với số 0 :
a + 0 = 0 + a = a
Tiết 47- Đ6:
Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2008
Tính và so sánh kết quả :
a
? 1
b
c
( - 2 ) + ( - 3 ) và ( - 3) + ( - 2 )
( - 8 ) + ( + 4 ) và ( + 4 ) + ( - 8 )
( - 5 ) + ( + 7 ) và ( + 7 ) + ( - 5 )

1 ) Tính chất giao hoán
a
( - 2 ) + ( - 3 )
=
- 5
( - 3 ) + ( - 2 )
=
( - 2 ) + ( - 3 )
=
( - 3 ) + ( - 2 )
=
-( 2 + 3 )
=
- 5
-( 3 + 2 )
b
( - 8 ) + ( + 4 )
=
- 4
( + 4 ) + ( - 8 )
=
- 4
( - 8 ) + ( + 4 )
=
( + 4 ) + ( - 8 )
c
( - 5 ) + ( + 7 )
=
2
( + 7 ) + ( - 5 )
=
2
( - 5 ) + ( + 7 )
=
( + 7 ) + ( - 5 )
a
( - 2 ) + ( - 3 )
=
- 5
( - 3 )
=
- 5
( - 2 ) + ( - 3 )
=
( - 3 ) + ( - 2 )
b
( - 8 ) + ( + 4 )
=
- 4
=
- 4
( - 8 ) + ( + 4 )
=
( + 4 ) + ( - 8 )
c
( - 5 ) + ( + 7 )
=
2
=
2
( - 5 ) + ( + 7 )
=
( + 7 ) + ( - 5 )
+
( - 2 )
( - 4 )
+
( - 8 )
( - 7 )
+
( - 5 )
a + b =
b + a
Tổng hai số nguyên không đổi
nếu ta đổi chỗ các số hạng.
1 ) Tính chất giao hoán
Tính và so sánh kết quả :
? 2
[( - 3 ) + 4 ] + 2 ;
( - 3 ) + (4 + 2) ;
[( - 3 ) + 2 ] + 4 ;
2 ) Tính chất kết hợp
= [( - 3 ) + 2 ] + 4 )
[( - 3 ) + 4 ] + 2
1 + 2 = 3
=
( - 3 ) + (4 + 2)
( - 3 ) + 6 = 3
[( - 3 ) + 2 ] + 4
( - 1 ) + 4 = 3
[( - 3 ) + 4 ] + 2 )
= ( - 3 ) + ( 4 + 2 )
=
=
Chú ý : (sgk)
Kết quả trên còn gọi là tổng của ba số a, b, c và viết a + b + c.
Tương tự vậy ta có thể nói đến tổng của bốn, năm ,.số nguyên .
Khi thực hiện cộng nhiều số ta có thể thay đổi tuỳ ý thứ tự các số
hạng, nhóm các số hạng một cách tuỳ ý bằng các dấu ( ), [ ], { }.
2 ) Tính chất kết hợp
( a + b ) + c =
a + ( b + c )
3 ) Cộng với số 0
Ví dụ :
( - 10 ) + 0 =
( + 12 ) + 0 =
Một số cộng với số 0, kết quả bằng chính nó.
a + 0
= 0 + a = a
-10
+12
Thực hiện phép tính ?
( - 12 )
+
12
=
=
25
+
(- 25)
0
0
Ta nói ( - 12 ) và 12 là hai số đối nhau.
4 ) Cộng với số đối
Ta nói 25 và ( - 25 ) là hai số đối nhau.
Số đối của số nguyên a kí hiệu là - a
Khi đó số đối của ( - a ) là a
nghĩa là : - ( - a ) =
a
Nếu a là số nguyên dương thì - a
là số nguyên âm .
Nếu a là số nguyên âm thì - a
là số nguyên dương.
Số đối của 0
là 0
nên - 0 = 0


Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0.
a + ( - a ) = 0
Nếu tổng của hai số nguyên bằng 0
thì chúng là hai số đối nhau.
Nếu: a + b = 0
thì b = - a
và a = - b
4 ) Cộng với số đối
? 3
Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết:
-3 < a < 3
a = ?
-3 < a < 3
-3 -2 -1 0 1 2 3
Tổng của tất cả các số nguyên a mà -3 < a < 3
Ta có : a = -2; - 1; 0 ; 1 ; 2
Tổng :
( - 2 ) + ( - 1 ) + 0 + 1 + 2 =
= [ - 2 + 2 ] +
[ - 1 + 1 ] +
0
= 0 + 0 + 0 = 0
1 ) Tính chất giao hoán:
a + b = b + a
2 ) Tính chất kết hợp của các số nguyên :
( a + b ) + c = a + ( b + c )
3 ) Cộng với số 0:
a + 0 = 0 + a = a
4 ) Cộng với số đối:
a + ( - a ) = 0
Phép cộng các số nguyên có 4 tính chất :
Bài 36/78 (SGK) Tính:
126 + (-20) + 2004 + (-106)
(-199) + (-200) + (-201)
(các em thưc hiện trong 3phút)
Giải
Bài 36:
a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + [(-29) +(-106)] + 2004
= 126 +(-126) +2004 = 2004
b) (-199) + (-200) + (-201) = [(-199) + (-201)] + (-200)
= (-400) + (-200) = -600

- Làm các bài tập : 37, 38, 39, 40, 41, 42 (trg 79/SGK)
Hướng dẫn về nhà: ( Chuẩn bị cho giờ học sau )
- Học thuộc các tính chất phép cộng các số nguyên.
1 ) Tính chất giao hoán: a + b = b + a
2 ) Tính chất kết hợp của các số nguyên :
( a + b ) + c = a + ( b + c )
3 ) Cộng với số 0:
a + 0 = 0 + a = a
4 ) Cộng với số đối:
a + ( - a ) = 0